Stężenie radonu w powietrzu: GIS organizuje pomiary porównawcze. Wnioski do 9 września

Autor: oprac. JKB • Źródło: GIS, Rynek Zdrowia05 lipca 2022 15:00

Główny Inspektorat Sanitarny organizuje międzylaboratoryjne pomiary porównawcze w zakresie średniorocznego stężenia radonu w powietrzu. Wnioski należy złożyć do 9 września.

Stężenie radonu w powietrzu: GIS organizuje pomiary porównawcze. Wnioski do 9 września
GIS ogłosił pomiary porównawcze między laboratoriami. Fot. AdobeStock
  • GIS organizuje pomiary porównawcze pomiędzy laboratoriami zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
  • Do udziału we wspominanych pomiarach mogą wziąć udział laboratoria pomiarowe (LP), które wykażą na podstawie dokumentów, że m.in. posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań
  • Na wszystkie wnioski oraz stosowne dokumenty, które potwierdzają spełnienie wymogów, Główny Inspektor Sanitarny czeka do 9 września

Ogłoszenie pomiarów międzylaboratoryjnych

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, GIS informuje o możliwości zgłaszania się laboratoriów pomiarowych do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych w zakresie średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, lokali albo pomieszczeń.

Co ważne, GIS  dopuszcza laboratoria pomiarowe, które wykażą - na podstawie dokumentów - że posiadają one system zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenie, warunki lokalowe oraz środowiskowe, zapewniające prawidłowość dokonywania pomiarów.

Na dokumenty i wnioski potwierdzające spełnienie wymogów Główny Inspektor Sanitarny czeka do 9 września. Więcej informacji jest dostępnych pod TYM adresem.

Ważne wskazówki dla laboratoriów

W ogłoszeniu uwzględniono także wyszczególnione wymagania dla laboratorium pomiarowego uczestniczącego w owych pomiarach porównawczych.

  • Wymagania konieczne

Laboratorium pomiarowe (LP), uczestniczące w pomiarach porównawczych:

- posiada osobowość prawną lub osobowość prawną posiada jednostka nadrzędna, której LP jest częścią;

- zapewnia odpowiednie wyposażenie;

- zapewnia warunki lokalowe i środowiskowe gwarantujące prawidłowość wykonywania pomiarów;

- uczestniczy na koszt własny w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

- ma wdrożony system zapewnienia jakości wykonywanych badań, który umożliwia wykazanie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 i zapewnienia jakości wyników, tj.:

posiada procedury pomiarowe oraz zapewnia:

a. kompetentny personel;

b. wyposażenie właściwe do wykonywanych pomiarów (opisane poniżej);

c. odpowiednie pomieszczenia dla prowadzonej działalności (opisane poniżej);

d. procedurę identyfikacji i dystrybucji detektorów oraz archiwizacji wyników;

e. sposób określania niepewności pomiarowej w oparciu o dokument EA (European co-operation for Accreditation) EA-04/16.

  • Szczegółowe wymagania odnośnie wyposażenia, jakie powinno zapewnić laboratorium LP:

- mierniki / detektory do pomiarów długookresowych stężenia radonu, odpowiednie do zakresu porównań;

- detektory pasywne:

i)        dolny limit detekcji ekspozycji na radon detektorów pasywnych LLD < 70 kBq·h/m3

ii)       system trawienia i odczytu

- mierniki aktywne:

i)        dolny limit detekcji radonu dla detektorów aktywnych LLD < 50 Bq/m3;

ii)        zapewniające ciągły pomiar w czasie nie krótszym niż 30 dni umożliwiające określenie średniego miesięcznego stężenia promieniotwórczego radonu;

iii)      aktualne świadectwo wzorcowania.

  • Laboratorium LP powinno zapewnić warunki lokalowe odpowiednie dla działalności i niemające negatywnego wpływu na ważność wyników, w szczególności musi zapewnić pomieszczenia, w których będzie używane i przechowywane wyposażenie zgodnie z wymaganiami producenta.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum