Nowy pilotaż: resort zdrowia kupi 600 "nowoczesnych urządzeń wielofunkcyjnych". Jest rozporządzenie

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia17 maja 2022 16:18

Pojawił się projekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają 7 dni, dotyczy zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży nowoczesnym urządzeniem wielofunkcyjnym. Resort planuje pilotaż.

Nowy pilotaż: resort zdrowia kupi 600 "nowoczesnych urządzeń wielofunkcyjnych". Jest rozporządzenie
Program będzie przeznaczony dla dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Fot. Adobestock
  • Programem objętych ma zostać  nie mniej niż 1200 młodych Polaków
  • Resort planuje zakupić ok. 600 innowacyjnych urządzeń
  • Rozliczanie świadczeń, udzielonych w ramach programu pilotażowego odbywać się będzie z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 150 zł brutto

Projekt rozporządzenia o pilotażu. Krótkie konsultacje

Do konsultacji publicznych skierowane zostało rozporządzenie "w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności".

Celem programu pilotażowego ma być ocena przydatności wykorzystania innowacyjnego narzędzia wielofunkcyjnego do zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży z pierwotnymi, a także wtórnymi niedoborami odporności, w tym w po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne wspomaga diagnostykę i służy do cyfrowej rejestracji następujących danych medycznych:
1) obrazów jamy ustnej;
2) przewodu słuchowego oraz powierzchni skóry;
3) nagrań audio pochodzących z klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej oraz rejestracji kaszlu;
4) pomiaru temperatury ciała.

Innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne umożliwia przeprowadzenie kompleksowego badania fizykalnego (podmiotowego i przedmiotowego) oraz rejestrację cyfrowych danych medycznych (obrazowych, osłuchowych, pomiarowych i tekstowych), a następnie natychmiastowe przesłanie tych danych do zdalnej interpretacji.

Wstępna pozytywna ocena możliwości wykorzystania innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego wspomagającego diagnostykę pacjenta została przekazana przez działający przy ministrze właściwym do spraw zdrowia zespół do spraw innowacji, którego członkami są m.in. przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Urządzenie podpowiada kolejność badań i wskazuje, czy pomiar jest
dobrze wykonywany. Następnie wyniki badania wysyłane są do lekarza w celu postawienia rozpoznania.

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku przez użytkowników w warunkach domowych. Znajduje szczególne zastosowanie w przypadku pacjentów będących pod opieką poradni specjalistycznych, których zakres badań diagnostycznych pokrywa się z funkcjami medycznymi urządzenia m.in poradnia otolaryngologiczna, gruźlicy i chorób płuc, alergologiczna i immunologiczna. Dzięki możliwości rejestracji wybranych danych medycznych w formie cyfrowej i ich wysokiej jakości, możliwy jest monitoring pacjentów z niemalże dowolną częstotliwością wykonywania badań, która w przypadku klasycznych wizyt w poradniach jest niemożliwa do osiągnięcia.

W szczególności dotyczy to pacjentów, dla których regularne wizyty w placówce ochrony zdrowia wiążą się z wysokim ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia lub są wręcz niemożliwe (osoby niepełnosprawne, pacjenci z pierwotnym lub nabytym niedoborem odporności, pacjenci onkologiczni lub po transplantacjach).


Ponadto, pacjenci z niedoborem odporności są bardziej narażeni na ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID – 19, jak również po zakażaniu wirusem SARS-COV-2 wymagają stałego monitorowania z uwagi na pogorszenie stanu klinicznego.

Stałe konsultacje lub teleporady lekarzy

Należyta staranność konieczna do realizacji tych świadczeń zapewniona zostanie przez stałą konsultację lekarską za pomocą porady lub teleporady (w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej), w trakcie korzystania z urządzenia.

W przypadku powzięcia przez lekarza jakiejkolwiek wątpliwości co do jakości realizowanego świadczenia, dalsza diagnostyka i leczenie będą możliwe we wskazanej przez lekarza formie w ramach umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Przed uruchomieniem programu, lekarze będą brali udział w szkoleniach technicznych dotyczących poprawnego używania urządzenia oraz przekazywania pomiarów za pomocą aplikacji mobilnej.

Szkolenia będą prowadzone przez dostawcę urządzeń w ramach zawartej umowy z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Pacjenci będą instruowani przez lekarzy w zakresie poprawnego użytkowania sprzętu oraz przekazywania pomiarów za pomocą aplikacji mobilnej. Dodatkowo będą mogli korzystać z instrukcji przekazanych wraz ze sprzętem.

Należyta staranność konieczna do realizacji tych świadczeń zapewniona zostanie przez konsultację lekarską za pomocą porady lub teleporady w trakcie korzystania z urządzenia.

Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą:

  • etap organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego),
  • etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy
    programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu przekazanych w ramach programu urządzeń) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym).
    Program pilotażowy przewiduje realizację wykonywanych za pomocą urządzeń wielofunkcyjnych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podmioty lecznicze będące realizatorami programu otrzymają od ministra właściwego do spraw zdrowia innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne, które następnie udostępnią świadczeniobiorcom.

Ewaluacja programu pilotażowego w postaci oceny przez Ministra Zdrowia jego efektów, nastąpi na podstawie danych oraz ankiet, wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, zamieszczanych na platformie DOM, niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem urządzeń wielofunkcyjnych.

Zarówno wpływ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu urządzenia wielofunkcyjnego do wstępnej diagnostyki, jak i satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, zamieszczanych na platformie DOM.

Dlatego realizacja tego programu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM umożliwiających realizację programu pilotażowego.

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru
przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1200 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników, takich jak data wpływu wniosku i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców
zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie.

Przyjęta minimalna liczba świadczeniobiorców objęta programem pilotażowym, jest podyktowana m.in. planowanym zakupem 600 urządzeń przeznaczonych do realizacji programu pilotażowego.

Dodatkowa jednostka rozliczeniowa: 150 zł

Rozliczanie świadczeń, udzielonych w ramach programu pilotażowego odbywać się będzie z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 150 zł brutto, po wykonaniu przez lekarza sprawującego opiekę nad świadczeniobiorcą czynności polegających na:
1) zapoznaniu się z wynikami zestawu badań zmieszczonych na platformie DOM,
2) sporządzeniu opisu zestawu badań oraz zamieszczenie go na platformie DOM,
3) wypełnieniu za pośrednictwem platformy DOM ankiety dotyczącej udzielonych świadczeń.


Świadczeniobiorca będzie monitorowany przy użyciu innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego przez okres trzech miesięcy, jednocześnie zgodnie z założeniami programu rekomendowane jest jedno pełne badanie kontrolne raz w miesiącu, w celu umożliwienia efektywnej diagnostyki. Zwiększenie ilości przeprowadzonych badań oraz wybór badań w
ramach zestawu badań pozostawać będzie w gestii lekarza sprawującego opiekę nad świadczeniobiorcą.

Natomiast w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, po uruchomieniu aplikacji mobilnej w ramach platformy DOM i podaniu informacji w zakresie objawów budzących niepokój, świadczeniobiorca otrzymuje do samodzielnego wykonania w domu
rekomendowany zakres badań, generowany indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od wskazanych objawów.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Konsultacje potrwają 7 dni.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum