WOK/Rynek Zdrowia | 08-04-2019 14:18

Małe samorządy także realizują ciekawe, profesjonalne programy zdrowotne

- O komunikacji w ochronie zdrowia warto rozmawiać w szerokim ujęciu, uwzględniającym specyfikę różnych zawodów, nie tylko lekarza i pielęgniarki, ale także m.in. fizjoterapeuty i farmaceuty oraz osób zarządzających placówkami medycznymi - mówi Krzysztof Suszek, przewodniczący Rady Fundacji "Misja Medyczna", organizator II Kongresu Komunikacji w Ochronie Zdrowia*.

Krzysztof Suszek, przewodniczący Rady Fundacji "Misja Medyczna"; FOT. PTWP

Rynek Zdrowia: - Jaka tematyka będzie dominować podczas II Kongresu Komunikacji w Ochronie Zdrowia (Łódź, 11-12 czerwca 2019 r.)?
Krzysztof Suszek: - W trakcie ubiegłorocznej edycji Kongresu koncentrowaliśmy się głównie na kwestiach związanych z rolą i funkcją rzecznika prasowego m.in. w podmiotach leczniczych, także w kontekście tzw. sieci szpitali. W tym roku w znacznej mierze chcemy się skupić na programach profilaktycznych oraz dotyczących edukacji zdrowotnej, jak również na wyzwaniach, jakie stoją przed osobami zajmującymi się komunikacją w ramach takich właśnie przedsięwzięć.

- Kto jest głównym adresatem kongresowego programu?
- Program Kongresu skierowany jest przede wszystkim do osób odpowiadających za edukację i promocję szeroko rozumianych zachowań prozdrowotnych, między innymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również w placówkach ochrony zdrowia. Zapraszamy też organizatorów aktywności związanych z budowaniem i zarządzaniem wartościowymi relacjami z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym organizacji pacjentów oraz uczelni medycznych.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w przypadku samorządów mamy w kraju do czynienia ze sporym zróżnicowaniem, jeśli chodzi o realizatorów zadań obejmujących zdrowie publiczne. Z jednej strony są bardzo dobrze przygotowane do przeprowadzania takich działań wydziały czy departamenty zajmujące się na poszczególnych szczeblach samorządów terytorialnych nie tylko wspomnianymi programami, ale też kreujące politykę zdrowotną w regionie. Z drugiej strony znamy samorządy, gdzie tego rodzaju kompetencje przypisane są innym jednostkom czy komórkom organizacyjnym, na przykład... domom kultury.

- Eksperci zwracają uwagę, że, niestety, jeśli chodzi o realizację programów zdrowotnych na samorządowej mapie Polski wciąż jest sporo białych plam, a część mniejszych gmin i powiatów wymaga w tym zakresie nie tylko wsparcia finansowego, ale przede wszystkim merytorycznego. Kongres w Łodzi będzie więc pomocny głównie dla tych właśnie samorządów?
- Nie do końca zgodzę z taką oceną. Jak wskazuje doświadczenie, w wielu małych ośrodkach realizowane są bardzo ciekawe, profesjonalnie przygotowane projekty prozdrowotne. Natomiast mamy też przykłady dużych samorządów - w tym wojewódzkich - którym wsparcie w postaci know how byłoby bardzo potrzebne.

Jeden z dużych samorządów organizował program polityki zdrowotnej w zakresie badań przesiewowych słuchu wśród uczniów szkół podstawowych. W opisie tego projektu - skądinąd ważnego i potrzebnego - zawarto wymagania, których realizator praktycznie nie mógł spełnić, jak na przykład konieczność przeprowadzania badań w sali audiometrycznej. Okazało się, że w mieście, w którym miały być realizowany ten program, żadna szkoła nie dysponuje takim pomieszczeniem.

Tak więc agendę Kongresu adresujemy między innymi do samorządów różnych szczebli, bez względu na ich wielkość i doświadczenie w realizacji zdrowotnych przedsięwzięć. Liczymy bardzo na udział samorządów nie tylko jako realizatorów programów polityki zdrowotnej, ale także będących organami właścicielskimi szpitali i innych placówek ochrony zdrowia.

Ponadto, ze względu na szerokie ujęcie tematyki tegorocznej edycji, zapraszamy też m.in. przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz wielu innych uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym podmioty z prywatnego sektora opieki zdrowotnej. Spotkanie w Łodzi będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz budowania marki placówek - zarówno przez publiczne, jak i niepubliczne podmioty lecznicze.

Co ważne, o komunikacji w ochronie zdrowia chcemy rozmawiać w szerokim ujęciu, uwzględniającym specyfikę różnych zawodów, nie tylko lekarza i pielęgniarki, ale także m.in. fizjoterapeuty i farmaceuty oraz osób zarządzających placówkami medycznymi.

- Dość gorącym ostatnio tematem stała komunikacja między lekarzami a pacjentami oraz potrzeba edukacji w tym zakresie.
- To jedno z kluczowych zagadnień dotyczących bieżącego funkcjonowania placówek medycznych. Podczas łódzkiego Kongresu zostaną zaprezentowane oraz omówione wnioski z raportu, który przygotowuje obecnie Fundacja „Misja Medyczna”. Raport ma odpowiedzieć na pytanie - czy oraz w jaki sposób na uczelniach medycznych w Polsce są prowadzone zajęcia z komunikacji, a także budowania wizerunku i marki osobistej lekarza oraz placówek ochrony zdrowia.

* II Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia odbędzie się 11 i 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Na program Kongresu składa się 6 głównych ścieżek tematycznych:
• Programy profilaktyczne. Punktem wyjścia będzie panel dyskusyjny pod tytułem „Jak badać preferencje/potrzeby pacjentów?”
• Programy antykryzysowe
• Narzędzia dla profesjonalistów, m.in. obejmujące technologie cyfrowe, które mają ułatwiać komunikację nie tylko z pacjentem, ale również z otoczeniem
• Odpowiedzialni pacjenci
• Zarządzanie procesowe
• Wizerunek i komunikacja zawodów medycznych
Szczegóły i rejestracja na stronie: kongreskomunikacji.pl