PAP/Rynek Zdrowia | 07-11-2008 11:26

Ustawa o służbie medycyny pracy przyjęta

Senat przyjął, bez poprawek, nowelę ustawy o służbie medycyny pracy. Przewiduje ona, że umowy na świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej, zawierane między pracodawcami a ośrodkami medycyny pracy, mają być sporządzane w formie pisemnej.

Za ustawą opowiedziało się 53 senatorów, 37 było przeciw. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Nowelizacja precyzuje zadania służby medycyny pracy. Obowiązek pisemnej umowy między pracodawcami a ośrodkami medycyny pracy ma przyczynić się do eliminacji fikcyjnych umów.

Nowela nakłada też na psychologów obowiązek dokumentowania przeprowadzanych badań i wydawanych orzeczeń. Wprowadza możliwość wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do lekarzy, pielęgniarek i psychologów, wobec których stwierdzono uchybienia dotyczące trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń, w tym badań profilaktycznych.

Wprowadzono także upoważnienie dla ministra zdrowia do określenia limitu przeprowadzanych badań profilaktycznych wykonywanych przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy; ma to ograniczyć ilość badań do takiego poziomu, jaki jest niezbędny przy szkoleniu lekarzy specjalistów.

Zgodnie z nowelizacją, koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej więźniów lub aresztowanych, którzy wykonują pracę, będzie ponosił minister sprawiedliwości, jeżeli nie uczyni tego pracodawca.