PAP/Rynek Zdrowia | 16-07-2013 18:56

Rząd przyjął założenia zmian w prawie dot. patentów i znaków towarowych

Dostosowanie polskich przepisów do wyroków sądowych i międzynarodowych traktatów oraz uproszczenie procedur patentowych to główne założenia przyjętych we wtorek, 16 lipca, przez rząd projektu założeń do nowelizacji Prawa własności przemysłowej - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Proponowane przez ministerstwo gospodarki zmiany przepisów dotyczących patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz procedury postępowania przed Urzędem Patentowym uwzględniają wymogi międzynarodowe, wynikające z konieczności stosowania przez Polskę zapisów Aktu genewskiego Porozumienia haskiego ws. międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Propozycje mają też dostosować prawo krajowe do orzecznictwa polskich sądów i wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących prawa własności przemysłowej.

W założeniach znalazła się m.in. możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za zgłoszenie do Urzędu Patentowego znaku towarowego i wzoru przemysłowego oraz zwiększenie wysokości tego zwolnienia ponad to, co jest obecnie stosowane w stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych. Obecnie nie można ubiegać się o częściowe zwolnienie z takiej opłaty, możliwość taka istnieje jedynie w stosunku do wynalazku i wzoru użytkowego - podkreśliło CIR.

W kwestii patentów MG proponuje m.in. możliwość uzyskania patentu, mimo ujawnienia wynalazku przez osoby trzecie. Będzie to jednak możliwe pod warunkiem, że ujawnienie nastąpi nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i spowodowane było oczywistym nadużyciem.

Założenia do ustawy zawierają ułatwienia w prowadzeniu korespondencji z Urzędem Patentowym. Nie trzeba będzie już używać certyfikowanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w praktyce zwykły podpis elektroniczny zostanie uznany za równoważny z podpisem papierowym. Stanowi to realizację postulatu zgłaszających, którzy oczekiwali bardziej dostępnych i tanich form podpisu elektronicznego - podkreśliło Centrum.

Ułatwieniem dla osób fizycznych i prawnych nie mających miejsca zamieszkania w Polsce, które będą chciały zgłosić swój patent, znak towarowy czy wzór przemysłowy w UP ma być rezygnacja z obowiązku korzystania z usług rzecznika patentowego. Obecnie korzystanie z takiego pośrednictwa jest obowiązkowe - przypomniało CIR.

Centrum poinformowało też, że w ocenie projektodawców planowane zmiany przyczynią się do ograniczenia korespondencji między Urzędem Patentowym a zgłaszającym o 3 proc., doprowadzą do mniejszej liczby postępowań odwoławczych oraz skrócą czasu rozpatrywania zgłoszenia patentu z 3 do 2,5 roku.