PAP/Rynek Zdrowia | 08-02-2013 11:20

Poznań: CBA wnioskuje o odwołanie wicemarszałka Leszka Wojtasiaka

CBA wystosowało do przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielopolskiego wniosek o odwołanie wicemarszałka Leszka Wojtasiaka, odpowiadającego m.in. za ochronę zdrowia. W ocenie Biura naruszył on tzw. ustawę antykorupcyjną. Sam Wojtasiak uważa, że nie ma podstaw do jego odwołania.

W styczniu agenci CBA zakończyli kontrolę przestrzegania ustawy przez wicemarszałka. Jak poinformował rzecznik Biura Jacek Dobrzyński, kontrola wykazała, że wicemarszałek w trakcie pełnienia funkcji był jednocześnie prezesem jednej z poznańskich spółek. Postępowanie prowadzone przez CBA obejmowało lata 2008-2012.

W oświadczeniu przesłanym PAP Wojtasiak napisał, że nie miał świadomości, że może naruszać prawo. Jego zdaniem nie doszło do jakichkolwiek działań o charakterze korupcyjnym i tym samym brakuje podstaw do odwołania go z pełnionej funkcji.

Jak poinformował, w 2004 r. zgłosił upadłość spółki, której był prezesem i wspólnikiem, ale sąd oddalił wniosek ze względu na fakt, że majątek spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania.

"W efekcie spółka ta nie została wykreślona z właściwego rejestru, nie prowadząc jednak jakiejkolwiek działalności gospodarczej w latach następnych" - napisał Wojtasiak.

Przyznał też, że w 2012 r. nabył udziały w innej spółce. Jednak po tym, gdy zorientował się, że nie może ich, zgodnie z prawem, posiadać, podjął decyzję o ich zbyciu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby pełniące funkcje publiczne, w tym członkowie zarządów województw, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego.

Osoby takie nie mogą też posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek.