Niemcy: rząd chce sankcji karnych za korupcję w ochronie zdrowia

Rząd Nie­miec po­dej­mie nową próbę wpro­wa­dze­nia sank­cji kar­nych za ko­rup­cję w ochronie zdro­wia - po­in­for­mo­wał w wy­wia­dzie dla dzien­ni­ka Bild nie­miec­ki so­cjal­de­mo­kra­tycz­ny minister spra­wie­dli­wo­ści Heiko Maas.

We­dług niego, pro­jekt usta­wy w tej spra­wie zo­sta­nie przed­sta­wio­ny na po­cząt­ku przy­szłe­go roku. - Na ko­rup­cję nie ma miej­sca w żad­nej przy­chod­ni ani w żad­nym szpi­ta­lu. Cho­dzi tu w osta­tecz­nym ra­chun­ku o zdro­wie pa­cjen­ta - za­zna­czył Maas.

Dodał, iż za­rów­no w usta­wo­wym, jak i pry­wat­nym sys­te­mie ubez­pie­czeń zdro­wot­ne­go "każdy chory ma prawo do ta­kie­go trak­to­wa­nia, które służy wy­łącz­nie jego zdro­wiu".

In­ter­wen­cja rządu spo­wo­do­wa­na jest luką praw­ną, na któ­rej ist­nie­nie wska­za­ło wy­da­ne przed dwoma lat orze­cze­nie naj­wyż­szej in­stan­cji są­dow­ni­czej czyli Try­bu­na­łu Fe­de­ral­ne­go. Wsku­tek tej luki le­ka­rze po­no­szą za ła­pow­nic­two wy­łącz­nie za­wo­do­wą od­po­wie­dzial­ność dys­cy­pli­nar­ną, ale nie odpowiedzialność karną.

Próba praw­ne­go ure­gu­lo­wa­nia tej kwe­stii pod rzą­da­mi po­przed­niej chadecko-li­be­ral­nej nie­miec­kiej ko­ali­cji nie po­wio­dła się.

- Mu­si­my za­mknąć tę lukę praw­ną, by móc sku­tecz­nie wy­stę­po­wać prze­ciw­ko sko­rum­po­wa­nym lekarzom. Żaden le­karz nie może ujść przed karą, gdy przyj­mu­je ko­rzyść ma­jąt­ko­wą i zo­sta­je na tym przy­ła­pa­ny - po­wie­dział Bil­do­wi rzecz­nik frak­cji par­la­men­tar­nej SPD do spraw po­li­ty­ki zdro­wot­nej Karl Lau­ter­bach.

Jak za­de­kla­ro­wał nie­miec­ki zwią­zek kas usta­wo­we­go ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go GKV, "kto jako pacjent otrzy­mu­je re­cep­tę na lek lub skie­ro­wa­nie do kli­ni­ki, musi być w stu pro­cen­tach prze­ko­na­ny, że stoją za tym wy­łącz­nie wzglę­dy zdro­wot­ne". Zde­cy­do­wa­na więk­szość le­ka­rzy i ca­łe­go per­so­ne­lu służ­by zdro­wia to lu­dzie uczci­wi, "ale rów­nież tam po­win­no się móc wy­ła­py­wać czar­ne owce i po­cią­gać je do od­po­wie­dzial­no­ści" - wska­zał GKV.

Podobał się artykuł? Podziel się!

CZYTAJ TAKŻE

comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH