MZ/Rynek Zdrowia | 14-03-2017 21:29

MZ: projekt rozporządzenia dot. wyboru ofert w nowych programach lekowych

W projekcie dokonuje się zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372 i 1555). Zmiany wynikają z wprowadzenia nowych programów lekowych.

Zmiana jest konsekwencją zmian w wykazie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych wprowadzonych na mocy Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 133) oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 17).

Na mocy ww. obwieszczeń objęte refundacją zostają nowe programy lekowe.

Zakłada się wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Termin ten wynika z konieczności zapewnienia świadczeniobiorcom jak najszybszego dostępu do przedmiotowych świadczeń, które mogą być realizowane po przeprowadzeniu przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i po zawarciu umów.

Niezachowanie 14-dniowej vacatio legis nie spowoduje naruszenia zasad demokratycznego państwa prawnego. Za wejściem w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia przemawia ważny interes społeczny - konieczność zapewnienia pacjentom dostępu do świadczeń.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl