AS/Rynek Zdrowia | 15-10-2008 14:03

KPP o konsekwencjach nowelizacji prawa zamówień publicznych dla szpitali

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych, które za kilka dni wejdą w życie mogą oznaczać kolejne kłopoty finansowe dla szpitali - uważają eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich. Chodzi o zlikwidownie w noweli prawa zapisu o możliwości renegocjacji umów długoterminowych. Renegocjacje będą dopuszczalne tylko wtedy, gdy taka możliwość zostanie przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Eksperci KPP straszą, że dyrektorzy szpitali, którzy nie będą chcieli wprowadzać takiego zapisu do specyfikacji zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami.

Nowelizacja ustawy zacznie obowiązywać od 24 października 2008 roku.

- Kilka zapisów w nowej ustawie nie jest korzystnych zarówno dla przedsiębiorców starających się o kontrakty z puli zamówień publicznych, jak i dla zamawiających. Czasem wręcz może stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania uważa Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP), która aktywnie uczestniczyła w pracach nad nowelą, ale w sprawie niektórych zapisów jej głosu nie uwzględniono.

Według KPP największe problemy po wprowadzeniu nowych przepisów może mieć sektor ochrony zdrowia - w zakresie kontraktów outsourcingowych (m.in. prace porządkowo-czystościowe). Zdaniem ekspertów KPP nieprzewidywalny wzrost płacy minimalnej (w tym roku prognozowany już na ok. 20%, w 2009 na ponad 13%) doprowadził do podniesienia znacząco kosztów pracy, które stanowią w przypadku usług niskomarżowych, np. sprzątania, do 80 proc. łącznych kosztów usługi. - Firmy, kalkulując cenę wykonywanej usługi na podstawie dotychczasowych wskaźników ekonomicznych - powiedział Bogdan Dzik, ekspert KPP, nie były w stanie przewidzieć i uwzględnić w kalkulacjach takich zmian, a przede wszystkim gwałtownego skoku płacy minimalnej.

Obowiązujące jeszcze przepisy (art. 144 Prawa o zamówieniach publicznych) dopuszczają renegocjacje umów długoterminowych ze względu na czynniki, których nie można było przewidzieć. Z zapisu tego co prawda korzystano rzadko, ale był jakąś furtką, przez którą niektórym wykonawcom udawało się przedrzeć i renegocjować umowy.

W znowelizowanej ustawie już nie ma zapisu o renegocjacji umowy w czasie jej trwania, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zapis o waloryzacji musi więc być wyraźnie zapisany już w specyfikacji zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Eksperci KPP uważają, że dyrektorzy szpitali, którzy nie będą chcieli wprowadzać takiego zapisu do specyfikacji i tak już niejako na starcie współpracy z firmami zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami. Bowiem usługodawcy, kalkulując wartość kontraktu długoterminowego, zostaną zmuszeni do zawyżania cen, aby wyrównać potencjalny wzrost kosztów w przyszłości. Do przetargów - jak przekonują w KPP - mogą też zacząć stawać firmy z małym doświadczeniem, które później z uwagi na niedoszacowanie kosztów, nie zdołają prawidłowo świadczyć usług i konieczne będzie rozpisywanie kolejnych przetargów.

Zdaniem ekspertów KPP, waloryzacja wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej zarówno już obowiązujących umów, jak i zapisanie jej w specyfikacji przetargów, które będą rozpisywane zgodnie ze znowelizowaną ustawą, jest korzystna dla obu stron. Usługodawca zyskałby bowiem gwarancję utrzymania zakładanego przy zawieraniu umowy poziomu marży, szpitale natomiast zapewniłyby sobie ciągłość realizacji usługi, która ma niebagatelne znaczenie dla zachowania reżimu sanitarnego. Ponosiłyby przy tym jedynie koszty rzeczywiste, ponieważ sama idea waloryzacji sprowadza się do niwelowania de facto strat.

- Chcemy uświadomić zamawiającym, czyli szpitalom - powiedział portalowi rynekzdrowia.pl Bogdan Dzik, ekspert KPP - że w przyszłości, gdy tak bardzo jak w ciągu ostatnich 13 miesięcy wzrośnie płaca minimalna, pojawią się problemy, jeśli zamawiający zgodnie z zapisem znowelizowanego prawa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidzą zapisu o waloryzacji ceny usługi.