PAP/Rynek Zdrowia | 01-12-2008 14:48

Będzie ustawa o wyrównaniu szans niepełnosprawnych

Projekt ustawy, przygotowany przy współpracy około 150 organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, ma zostać we wtorek (2 grudnia) złożony w kancelarii premiera.

Według zapisu w projekcie dyskryminacja bezpośrednia ze względu na niepełnosprawność zachodzi wtedy, gdy z powodu swej niepełnosprawności dana osoba jest traktowana mniej korzystnie, niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.

Natomiast "dyskryminacja pośrednia" ma miejsce  wówczas, gdy "przepis, kryterium lub praktyka mogą doprowadzić do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla osób z niepełnosprawnością". Jej przykładem jest np. wymaganie, aby wszystkie osoby starające się o pewną pracę zdały test w określonym języku, nawet, jeśli język ten nie jest konieczny do wykonywania pracy.

O molestowaniu zaś można byłoby mowić wtedy, gdy "wobec osoby z niepełnosprawnością jest kierowane niepożądane lub niechciane zachowanie mające związek z niepełnosprawnością, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby lub jej onieśmielenie, poniżenie, a także jej upokorzenie."

Przewidziano także możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasady równego traktowania i okres ich przedawnienia. Projekt przewiduje, że byłyby to trzy lata od dnia uzyskania informacji o naruszeniu zasady równego traktowania, nie dłużej jednak niż 10 lat od tego zdarzenia.

W projekcie określono ponadto czas na dostosowanie budynków publicznych do potrzeb niepełnosprawnych; kontrolować to ma nadzór budowlany. Na przedstawienie planu dostosowania budynków ich właściciele mieliby dwa lata od momentu wejścia w życie ustawy.

Niedostosowanie zaś budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych i niedotrzymanie terminu realizacji planu owego dostosowania groziłoby karami administracyjnymi od 500 zł do 10 tys. złotych.

Przewidziano także czas na dostosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zawiera także zapisy dotyczące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w ich dostępie do edukacji, ochrony zdrowia, kultury i rozrywki.

Bardzo ważnym zapisem, jeśli ustawa zostanie przyjęta, będzie powołanie ministra ds. osób niepełnosprawnych oraz rady do spraw osób z niepełnosprawnością, wybieranej na czteroletnią kadencję. Rada koordynowałaby politykę państwa w tym zakresie, a w jej skład wchodziliby przedstawiciele niemal wszystkich resortów oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.

W ocenie Piotra Pawłowskiego – prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i jednego ze współautorów projektu, ustawa zapoczątkuje nowy etap, który w Wielkiej Brytanii miał miejsce ponad 20 lat temu i diametralnie zmienił oblicze tego kraju w traktowaniu osób z niepełnosprawnością.