PAP/Rynek Zdrowia | 20-05-2019 20:09

Rząd zajmie się przyspieszeniem walki ze smogiem i ochroną zdrowia psychicznego

Zarząd województwa będzie obowiązkowo monitorował działania przeciwsmogowe powiatów i gmin wskazanych w programie ochrony powietrza - zakłada projekt, którym zajmie się we wtorek (21 maja) rząd.

FOT. P. Tracz/KPRM/Flickr; zdjęcie ilustracyjne

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem noweli Prawa ochrony środowiska, który jest reakcją na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z maja 2018 roku. Wyrok ten wskazywał, że wskazał, że polskie władze nie podejmowały odpowiednich działań mających się przyczynić do poprawy jakości powietrza. Wyrok dotyczył lat 2007-2015.

Ministerstwo w uzasadnianiu do projektu przyznaje, że obowiązujące normy dotyczące pyłu zawieszonego PM10 są trudne do dotrzymania. Za wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu odpowiada głównie sektor bytowo-komunalny (tzw. kopciuchy, palnie śmieciami) oraz transport.

Efektem nowelizacji ma być wyraźne zobowiązanie organów sporządzających plany ochrony powietrza, by działania naprawcze przewidziane w tych planach umożliwiały ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie.

Projekt m.in. skraca o trzy miesiące termin, w jakim należy m.in.: opracować i przedstawić do zaopiniowania wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza oraz przygotować plan działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Skróceniu ulegnie również termin przekazania ministrowi środowiska informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza.

Projekt noweli Prawa ochrony środowiska wzmacniać ma również działania kontrolne. Zarząd województwa będzie miał obowiązek monitorowania działań przeciwsmogowych realizowanych przez powiaty i gminy wskazane w programie ochrony powietrza i planie działań krótkoterminowych. Zarządy województw będą musiały także: do 30 marca każdego roku przygotowywać okresowe sprawozdania i przekazywać je ministrowi środowiska i w pół roku po zakończeniu realizacji programu przedstawić sprawozdanie końcowe.

Ministrowie omówią również we wtorek projekt noweli ustawy Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, który zakłada, że sprzedającym kotły na paliwo stałe, które nie spełniają krajowych norm, grozić będzie kara nie mniejsza niż 10 tys. zł. Nowe prawo zakaże sprowadzania do Polski kotłów niespełniających ekologicznych norm.

Rząd zajmie się także projektem noweli ustaw: o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego. Proponowane przepisy mają ograniczyć skalę nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W związku z pojawiającymi się informacjami o placówkach działających nielegalnie (bez zezwolenia wojewody), planuje się między innymi poszerzenie zakresu uprawnień kontrolnych inspektorów urzędów wojewódzkich. Ponadto rozważana jest kwestia zaostrzenia odpowiedzialności podmiotów prowadzących bez zezwolenia więcej niż jedną placówkę - w przypadku nałożenia prawomocnej kary za prowadzenie jednej z placówek, kara nakładana na kolejną z placówek będzie wynosiła 40 tys. zł, a nie jak dotychczas 10 lub 20 tys. zł.

W projekcie zaproponowano także m.in., by w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej opiekę całodobową wojewoda mógł wydać decyzję nakazującą natychmiastowe wstrzymanie prowadzenia tej placówki.

Mateusz Roszak, Michał Boroń, Olga Zakolska (PAP)