NIL/Rynek Zdrowia | 01-12-2017 18:55

NRL do MZ: dajecie zbyt krótkie terminy na konsultacje społeczne

W piątek (1 grudnia) prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz skierował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo dotyczące zbyt krótkich terminów na zaopiniowanie projektów aktów prawnych w ramach konsultacji społecznych.

Samorząd lekarski ma prawo oczekiwać poważnego traktowania w procesie stanowienia prawa w obszarze opieki zdrowotnej - podnosi Maciej Hamankiewicz. Fot. Archiwum

W piśmie prezes NRL zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą, aby dopilnował on, żeby w ramach konsultacji społecznych wyznaczano samorządowi lekarskiemu możliwe do dotrzymania terminy do zaopiniowania projektów aktów prawnych, których projektodawcą jest Ministerstwo Zdrowia.

''Z przykrością przychodzi mi informować, że w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia przekazuje Naczelnej Radzie Lekarskiej projekty aktów prawnych z tak krótkim terminem zaopiniowania, że jego dotrzymanie nie jest możliwe. Jako przykłady z ostatnich dni można wymienić pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Zbigniewa Króla znak: ASG.4086.20.2017.TK, które wpłynęło do Naczelnej Izby Lekarskiej dnia 29 listopada 2017, a termin zgłaszania uwag upływał tego samego dnia. Podobnie pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pani Katarzyny Głowali znak: UZ-PR.0212.9.2017.DG, które wpłynęło dnia 1 grudnia 2017 r. (piątek), wyznaczające termin zaopiniowania projektu rozporządzenia do dnia 4 grudnia (poniedziałek). Co więcej, w obu wymienionych przypadkach pismo z Ministerstwa Zdrowia zawiera wzmiankę, że niezgłoszenie uwag zostanie potraktowane jako akceptacja projektu'' - pisze Maciej Hamankiewicz.

Wyraził zatem ''zdecydowany sprzeciw wobec polityki Ministerstwa, która nieprzesłanie uwag do projektu w wyznaczonym przez Ministerstwo terminie uznaje za akceptację projektu. Jest to swego rodzaju nadinterpretacja, bowiem niezgłoszenie uwag - szczególnie gdy termin zaopiniowania jest niemożliwy do dotrzymania - nie jest w żadnym wypadku równoznaczny z wyrażoną przez samorząd lekarski akceptacją dla projektu".

Więcej: www.nil.org.pl