NFZ/Rynek Zdrowia | 18-10-2019 19:53

NFZ szuka kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa

Centrala NFZ poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - informacja została opublikowana w piątek (18 października) na stronach Funduszu.

Termin składania dokumentów upływa 28 października dot. Archiwum


Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko zastępcy prezesa winien spełniać następujące warunki określone w art. 102a ust. 1 w zw. z art. 103a ust. 2 ustawy, tj. być osobą, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym - preferowane w sektorze ochrony zdrowia;
7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Ponadto zgodnie z art. 103 ust. 6 ustawy zastępca prezesa nie może być jednocześnie:

1) członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2) pracownikiem oddziału wojewódzkiego Funduszu;
3) świadczeniodawcą;
4) właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
str. 1
5) posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 4;
6) osobą, o której mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, tj.:
a) właścicielem, pracownikiem lub osobą współpracującą ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
b) członkiem organów lub pracownikiem podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
c) członkiem organów lub pracownikiem jednostek samorządu terytorialnego;
d) członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730);
e) właścicielem akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w lit. a;
f) właścicielem w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w lit. e;
g) posłem, posłem do Parlamentu Europejskiego albo senatorem.

Termin składania dokumentów określonych w ust. 5 i 6 ogłoszenia upływa w dniu 28 października 2019 r. Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania w sprawie naboru.

Więcej: nfz.gov.pl