Adam Kozierkiewicz: rozsądne propozycje dot. lekarzy rodzinnych i specjalistów

Roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści dia­gno­sty­ki dla le­ka­rzy ro­dzin­nych i zmo­ty­wo­wa­nie spe­cja­li­stów do dia­gno­zo­wa­nia no­wych pa­cjen­tów to roz­sąd­ne pro­po­zy­cje, które mogą pomóc skró­cić ko­lej­ki pa­cjen­tów - oce­nił eks­pert ds. ochro­ny zdro­wia Adam Ko­zier­kie­wicz.

Eks­pert od­niósł się w ten spo­sób do przed­sta­wio­nych przez mi­ni­stra zdro­wia Bar­to­sza Ar­łu­ko­wi­cza za­ło­żeń tzw. pa­kie­tu ko­lej­ko­we­go. Pro­po­zy­cje mają uła­twić do­stęp m. in. do le­ka­rzy spe­cja­li­stów i przy­spie­szyć le­cze­nie dla cho­rych na raka.

- Moż­li­wość szer­szej dia­gno­sty­ki przez le­ka­rza POZ to dobry po­mysł. Także roz­wią­za­nia do­ty­czą­ce spe­cja­li­stów, zmo­ty­wo­wa­nia ich do dia­gno­zo­wa­nia no­wych pa­cjen­tów za­miast wy­pi­sy­wa­nia re­cept do­tych­cza­so­wym pa­cjen­tom to krok w do­brym kie­run­ku - mówił dla PAP Ko­zier­kie­wicz.

Po­zy­tyw­nie oce­nił także pro­po­zy­cje, aby zwięk­szyć kom­pe­ten­cje pie­lę­gnia­rek i moż­li­wość wy­pi­sy­wa­nia przez nie re­cept na nie­któ­re leki lub ba­da­nia dia­gno­stycz­ne.

- Do­brym po­my­słem jest po­nad­to znie­sie­nie ko­niecz­no­ści otrzy­my­wa­nia przez pa­cjen­ta co 12 mie­się­cy za­świad­cze­nia od spe­cja­li­sty, aby le­karz POZ mógł prze­dłu­żać re­cep­ty - dodał. We­dług niego pro­po­zy­cja, że le­karz spe­cja­li­sta bę­dzie mógł wy­pi­sać re­cep­tę na 12 mie­się­cy, wy­da­je się ko­rzyst­na dla pa­cjen­tów, jed­nak rodzi także za­gro­że­nie nad­użyć.

We­dług Ko­zier­kie­wi­cza pro­po­zy­cja pro­wa­dze­nia 10 cen­tral­nych ko­le­jek do naj­bar­dziej ob­le­ga­nych dzie­dzin to po­mysł trud­ny do wy­ko­na­nia. Z kolei pozy­tyw­nie od­niósł się do pro­po­zy­cji no­we­go spo­so­bu ra­por­to­wa­nia do NFZ przez przy­chod­nie i szpi­ta­le in­for­ma­cji o ko­lej­kach.

- Ra­por­to­wa­nie najbliż­sze­go ter­mi­nu ma sens, po­nie­waż to jest wła­śnie in­for­ma­cja, któ­rej po­trze­bu­ją pa­cjen­ci - mówił Ko­zier­kie­wicz.

- Pój­ście w kie­run­ku jed­no­dnio­wych ho­spi­ta­li­za­cji - to trze­ba zro­bić - pod­kre­ślił eks­pert i dodał, że na­kła­dy na szpi­tal­nic­two są obec­nie zbyt wy­so­kie, a zbyt wiele ho­spi­ta­li­za­cji wy­ko­nu­je się, po­nie­waż roz­li­cza­nie świad­cze­nia w takim try­bie bar­dziej się opła­ca.

comments powered by Disqus

PARTNER DZIAŁU

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z MEDYCYNĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekzdrowia.pl prosto na Twój e-mail

Rynekzdrowia.pl: polub nas na Facebooku

Rynekzdrowia.pl: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Zdrowia na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

POLECAMY W PORTALACH